ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ : 50340000-3442

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสำเรียง ตารมย์ โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ที่ขยายเป็นเมือง โดยประชากรกลุ่มดั้งเดิมเป็นชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ตลอดแนว คลองประเวศบุรีรมย์ มีอาชีพด้านการเกษตร คือ การเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัย และเลี้ยงปลา ในขณะที่กลุ่มสตรีมีฝีมือด้านการปักผ้า และการเจียระไนพลอย เป็นผลิตภัณฑ์ ด้านภูมิปัญญาของชุมชนที่มีคุณค่าสามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม กำลังคุกคามงานฝีมือและผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของชุมชน สำนักงานเขตประเวศ ได้ตระหนักถึงภารกิจที่ควรส่งเสริมให้อาชีพต่าง ๆ มีตลาดรองรับและได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศขึ้น

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพที่สำคัญของเขตประเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 2. เพือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และมีตลาดรองรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขตประเวศให้สามารถตั้งตัวและเติบโตได้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน ระหว่างเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย 1.1 การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 บูธ 1.2 การแสดงบนเวที ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 3 วัน 1.3 การประกวดโครงงานเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนยอดนักพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” 1.4 การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชุมชน วิถีภูมิปัญญา” 1.5 การประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน (3 ประเภท คือ รสชาติดี ลีลาเด็ด ตกแต่งสวยงาม) 2. กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นประเวศ โดยการปั่นจักรยาน ตามเส้นทางท่องเทียวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง รวม 2 เส้นทาง ดังนี้ 2.1 เส้นที่ 1 เส้นจากสวนพัฒนาภิรมย์ –ริมคลองประเวศ – วัดกระทุ่มเสือปลา-วัดคุณแม่จันทร์ 2.2 เส้นที่ 2 เส้นทางจากสวนพัฒนาภิรมย์ – ชุมชนเลิ้งสัมพันธ์-บึงรับน้ำหนองบอน - ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา-ชุมชนคลองปักหลัก-โครงการป่าในกรุง (ปตท.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-26)

100.00

26/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-25)

90.00

25/1/2563 : - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการในกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว - รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-25)

70.00

25/12/2562 : - จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรม ประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน โรตีมะตะบะ สวนถาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 - จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตประเวศ โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนเขตประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : - กำหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรม ประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน โรตีมะตะบะ สวนถาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 - จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตประเวศ โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนเขตประเวศ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0877

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **