ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสภาส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50340000-3443

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นศุนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และให้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต (ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน จำนวน 125 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 135 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560 บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,120 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/08/2563 : รับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และรวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก อาสาสมัคร ฯ ลาออก -จัดกิจกรมพืชพรรณหรรษา “สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว” 1. วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สมาชิกครอบครัว ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด 2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 3. วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 4. วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ดและหมู่บ้านเสรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจาก อาสาสมัครฯ ลาออก - จัดกิจกรรม “ปันรัก ให้น้อง” ครั้งที่ 1 มอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 80 ชุด ให้เด็ก วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ - จัดกิจกรรม “ปันรัก ให้น้อง” ครั้งที่ 2 มอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 53 ชุด ให้เด็ก วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอาสาสมัครฯ ลาออก - ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/04/2563 :- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอาสาสมัครฯ ลาออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,440 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 72 บาท รวม 1,512 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560 บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-25)

45.00

25/1/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท -จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แบมะฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้บ้านเจียระไนพลอย และศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 :-- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เขตประเวศ - ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - ประสานและจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0878

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 5

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **