ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสภาส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50340000-3443

สำนักงานเขตประเวศ

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นศุนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และให้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต (ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน จำนวน 125 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 135 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-25)

35.00

25/1/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แบมะฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้บ้านเจียระไนพลอย และศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 :-- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7,200 บาท เงินสบทบประกันสังคม จำนวน 360 บาท รวม 7,560.- บาท - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ท้องถิ่นเขตประเวศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เขตประเวศ - ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - ประสานและจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0878

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **