ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50340000-3444

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงดอกไม้ – ประเวศ – หนองบอน โดยจัดตั้งขึ้นตามที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามาร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในพื้นที่ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้อาคารที่อยู่อาศัยของเกษตรกรเป็นสถานที่ดำเนินการ มีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ 13 คน ตัวแทนสมาชิกสภาเขต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วม 2. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว และมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมถึงการร่วมวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 4. เพื่อเป็นศูนย์แม่ข่ายในการศึกษาเรียนรู้และขยายผล และสอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงดอกไม้ – ประเวศ – หนองบอน เขตประเวศ กำหนดเป้าหมายดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 2. กิจกรรมการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ 3. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น 4. กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขต 5. กิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในครัวเรือน และโรงเรียนในพื้นที่เขต 6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่เขต เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : - ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/04/2563 : - ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : - ดำเนินการจัดทำเอกสารและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทำนาที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง - ประสานสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์หญ้าแห้งสำหรับมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การบำรุงรักษาไม้ยืนต้น” ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย - นำผ้าบริหารเขตประเวศ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 และผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ปทุมธานี เยี่ยมบ้านเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การดูแลและตัดแต่งกิ่งไม้ผล” ณ แบมะฟาร์ม แขวงประเวศ เขตประเวศ - ประสานชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ยืนต้นในชุมชน เตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างพื้นที่สีเขียว บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ - นำผู้บริหารเยี่ยมบ้านเกษตรกร สอบถามปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ภัยแล้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : - นำเยาวชนเยี่ยมชมรับความรู้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตประเวศ - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบำรุงรักษาต้นไม้ในครัวเรือน” ณ หมู่บ้านผาสุก ถนนพัฒนาการ - ประสานชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ - เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช และการบำรุงรักษาต้นไม้ทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนประมงกรุงเทพเยี่ยมเกษตรกรเพื่อเตรียมสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ - จัดกิจกรรมถ่ายทอดทักษะทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ หมู่บ้านผาสุก ถนนพัฒนาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อบรมให้ความรู้และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0879

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **