ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50340000-3445

สำนักงานเขตประเวศ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายกิตติพงษ์ โสภาแดง โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมพลานามัย นันทนาการและจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเป็นโครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตประเวศ จึงได้ดำเนินการในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา ดังนี้ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา นันทนาการและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความหลากหลายในพื้นที่ 2. การจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา จำนวน 23 ลาน

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมเป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ของคนในครอบครัว 2. เพื่อการจัดระเบียบและสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 3. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬา 4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ลานกีฬากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ จำนวน 23 ลาน ที่กำหนดให้เป็นสถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกายหรือกิจกรรมนันทนาการ 2. จัดให้มีอาสาสมัคร จำนวน 7 อัตรา เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับผู้ใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬา และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามลานกีฬา 3. สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลาน จำนวน 6 คน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 66,600.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 3,330.- บาท รวมเป็นเงิน 69,930.- บาท - รายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชน ครั้งที่ 12 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลาน จำนวน 6 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 64,440.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 3,222.- บาท รวมเป็นเงิน 67,662.- บาท - จัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชน ครั้งที่ 12 วันที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 :- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลาน จำนวน 6 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 54,720.- บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,736.- บาท รวมเป็นเงิน 57,456.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านลานกีฬาและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0880

ตัวชี้วัด : - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต) - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **