ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) : 50340000-3446

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติพงษ์ โสภาแดง โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น โดยกิจกรรมการเต้นแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถออกกำลังกายพร้อมกันจำนวนหลายๆ คนตามจังหวะดนตรี และเสียค่าใช้จ่ายน้อยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ ตลอดจนยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สำนักงานเขตประเวศได้จัดตั้งลานแอโรบิค จำนวน 6 ลาน ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพอนามัย จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตได้มีการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้กิจกรรมการเต้นแอโรบิค เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดฝึกสอนเต้นแอโรบิคแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 6 ลาน ดังนี้ 1.1 ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 1.2 ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 1.3 ลานชุมชนร่วมใจพัฒนาทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 1.4 ลานโรงเรียนสุเหร่าทางควายทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 1.5 ลานหมู่บ้านผาสุกทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 1.6 ลานชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (อุดมสุข) ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 2. จัดการประกวดแข่งขันการเต้นแอโรบิคในชุมชนพื้นที่เขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 12,000 บาท เดือนกันยายน 2563 จำนวน 11,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 :- เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 10,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 :- เปิดให้บริการลานแอโรบิค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-25)

65.00

25/6/2563 : - ปิดให้บริการลานแอโรบิคเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การงดใช้บริการลานแอโรบิคเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้บริการลานแอโรบิคในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-22)

55.00

22/5/2563 : - ปิดให้บริการลานกีฬาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การใช้บริการลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7,000 บาท - ปิดให้บริการลานกีฬาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การใช้บริการลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 :- เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนมกราคม 2563 จำนวน 13,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 11,500.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : - เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 11,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 :- เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 12,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุม จัดทำแผนและขออนุมัติตัววิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุม จัดทำแผนและขออนุมัติตัววิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุม จัดทำแผนและขออนุมัติตัววิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดผู้นำเต้นแอโรบิคลงพื้่นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดผู้นำเต้นแอโรบิคลงพื้่นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดผู้นำเต้นแอโรบิคลงพื้่นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรฝึกสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรฝึกสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรฝึกสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0880

ตัวชี้วัด : - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต) - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
17.00

0 / 0
4
25.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **