ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50340000-3449

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหรินรัตน์ ส่อนนารา โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยใช้หนัสือเป็นสื่อ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักใช้บ้านหนังสือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า 2. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักบ้านหนังสือและเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 75 คน ณ บ้านหนังสือและชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ -มกราคม ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-25)

100.00

25/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 4, 11 มกราคม 2563 จำนวน 8 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านวันที่ 7,14,21 ธันวาคม 2562 ณ บ้านหนังสือในพื้อที่เขตประเวต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7,14,21 ธันวาคม 2562 และวันที่ 4, 11 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณและขอเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0882

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 20

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **