ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50340000-3451

สำนักงานเขตประเวศ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายวรชัย จันทร์นา โทร.6358

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตประเวศ (อปพร.) - การปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมายถึง การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. หรือผู้ที่ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. มอบหมายตามคำสั่งโดยชอบด้วยกำหมายของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและพนักงานป้องกันภัย และตามระเบียบข้อบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อปพร.

50340100/50340100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายของโครงการ

- 12 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน จำนวน 2 ครั้ง - ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า/กองขยะ จำนวน 10 ครั้ง - ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 10 ครั้ง - จับสัตว์เลื้อยคลาน/ทำลายรังต่อ/ผึ้ง จำนวน 1 ครั้ง - เหตุไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 ครั้ง - ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการลื่นล้ม จำนวน 1 ครั้ง - ช่วยเหลือรปภ. ติดอยู่ในลิฟต์ อาคาร KS จำนวน 1 ครั้ง - ช่วยเหลือคนตกน้ำหน้าสน.ประเวศ จำนวน 1 ครั้ง - โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน จำนวน 2 ครั้ง - ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า/กองขยะ จำนวน 2 ครั้ง - อำนวยการจราจร จำนวน 1 ครั้ง - ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 10 ครั้ง - จับสัตว์เลื้อยคลาน/ทำลายรังต่อ/ผึ้ง จำนวน 2 ครั้ง - เหตุไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 2 ครั้ง - เหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของลุกลามอู่ซ่อมรถ จำนวน 1 ครั้ง - ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิต จำนวน 1 ครั้ง - เศษแก้วตกลงบนพื้นผิวการจราจร จำนวน 1 ครั้ง - ผู้ป่วยเป็นลมชักหน้าสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 1 ครั้ง - ช่วยเหลือประชาชนรถเสียระบบยาง จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน จำนวน 2 ครั้ง - ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า/กองขยะ จำนวน 3 ครั้ง - ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 12 ครั้ง - จับสัตว์เลื้อยคลาน/ทำลายรังต่อ/ผึ้ง จำนวน 1 ครั้ง - ทำความสะอาดล้างศาสนสถาน/วัด จำนวน 1 ครั้ง - ประชาชนลืมกุญแจไว้ในบ้าน จำนวน 1 ครั้ง - เพลิงไหม้รถยนต์ จำนวน 1 ครั้ง - รับผู้ป่วย จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0869

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **