ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50340000-3453

สำนักงานเขตประเวศ

75.61

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.61

นางสาววิมลมาศ สุทธการ โทร.6358

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ (20 คะแนน) ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยจะนำจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปฏิบัติถูกต้องทั้งสองขั้นตอนในแต่ละเลขที่รับแจ้งเท่านั้นมาคำนวณ หาร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ(Print Screen) ที่แสดงความ ผิดปกติของระบบฯ แนบรายงานประจำเดือน ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง : พิจารณาจากจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 : การรายงานการติดตามผล : พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการจักต้องมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (สำหรับเดือนกุมภาพันธ์กำหนดเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 : การส่งรายงานประจำเดือน : พิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) พิจารณาคุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผลรายละเอียดการแก้ไขที่บันทึกในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครจำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเรื่องที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน เป็นนโยบายของผู้บริหาร มีสถิติจำนวนเรื่องย้อนหลังมาก (ภาคผนวก) และหน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมีรายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ เช่น ตอบเรื่องตรงกับเรื่องที่แจ้ง ระบุเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง รายละเอียดการดำเนินการ รายละเอียดการประสานงาน ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริง

50340100/50340100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ต่อทางราชการ ลดปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.61 (2020-01-28)

75.61

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 28 ม.ค. 2563 จำนวน 164 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 124 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.44 (2019-12-24)

66.44

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 ถึง 24 ธ.ค. 2562 จำนวน 146 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 97 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.44 อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.22 (2019-11-27)

78.22

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 จำนวน 225 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 176 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.37 (2019-10-28)

60.37

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค.2562 จำนวน 217 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 131 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.37 อยู่ระหว่างดำเนินการ 86 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/ พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินการ แก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0870

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.1400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.14

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **