ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาญี่ปุ่น : 50340000-3456

สำนักงานเขตประเวศ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะภาษามิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการและเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คน เนื่องจากการมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ จะทำให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่สังคมโลกได้ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ที่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายไม่แพ้ภาษาอื่น ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กัน ทำการค้าขายกันมากขึ้นเป็นลำดับ ถือได้ว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่และสำคัญในปัจจุบันด้วยมีพลเมืองมากที่สุดในโลกกำลังซื้อจึงมากขึ้นด้วย การท่องเที่ยวนั้นคนญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากและคนไทยนิยมไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไม่แพ้กัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิการติดต่อกับชาวต่างประเทศจะมีมากขึ้นในอนาคต ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นในโรงเรียน การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน 2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 4 ห้องเรียน ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **