ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การประชุมครู : 50340000-3457

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวบังอร ปล้องขัน โทร. 6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงการศึกษาให้ทัดเทียมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้สอนและผู้ที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าการทำงานขาดการประสานงานและความร่วมมือก็เป็นการยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้ สภาพปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศได้เห็นความสำคัญในการจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 4. เพื่อระดมสมอง อภิปรายปัญหา และตอบปัญหาข้อข้องใจในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 543 คน ด้านคุณภาพ 1. ผู้ปฏิบัติเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์และทิศทางการบริหารการศึกษาได้ตรงกัน 2. ด้านคุณภาพการศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 60%

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานะการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0886

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **