ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50340000-3458

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางชุติกาญจน์ ศรีเภา โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการอบรมของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำหน่วยยุวกาชาด ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการฝึกให้ลูกเสือและยุวกาชาดให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบรู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำและผู้ตาม 3. เพื่อให้พัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศให้มีมาตรฐานเดียวกัน 4. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดอบรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 15 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวม 160 คน ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้การอบรม จำนวนรุ่นละ 20 คน รวม 40 คน 2. ดำเนินการจัดอบรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 15 โรงเรียน ที่โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรวิชายุวกาชาด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน รวม 160 คน ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้การอบรม จำนวนรุ่นละ 20 คน รวม 40 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-29)

10.00

29/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องคืนเงินงบประมาณ เพราะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร และอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID 19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-04-24)

73.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-24)

72.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0887

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **