ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาอาหรับ : 50340000-3459

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายไม่แพ้ภาษาอื่น อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ การติดต่อกับชาวต่างประเทศจะมีมากขึ้นในอนาคตในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียน

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ได้ศึกษาจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านภาษาอาหรับโดยตรง 2. สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ 3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 4. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - นักเรียนชั้น ป.4–ป.6 ที่มีความสนใจได้เรียนรู้ภาษาอาหรับ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกกลาง ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน การใช้ภาษาอาหรับ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ภาษาอาหรับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการสอนอย่างปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนศาลาลอย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ และสุเหร่าทางควาย ได้ดำเนินการสอน ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสอนภาษาอาหรับโดยวิทยากรภาษาอาหรับชาวไทย จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปิดเรียนเนื่องจากลดการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เดือนเมษายน2563 เป็นช่วงปิดภาคเรียนไม่มีการดำเนินการสอน ไม่มีการใช้งบประมาณในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดการเรียนการสอนใน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าทางควาย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนศาลาลอย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนภาษาอาหรับโดยวิทยากรภาษาอาหรับชาวไทย จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย เรียบร้อยดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

2020-1-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรบุคคลภายนอกภาษาอาหรับใน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์,โรงเรียนจรเข้ขบ,โรงเรียนสุเหร่าทางควาย,โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง,โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน,โรงเรียนสุเหร่าสาลาลอย,และโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **