ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ : 50340000-3463

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน นอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ควรมีการเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประกอบกับในปี พ.ศ.2560 รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand4.0 เพื่อก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงภายใน 15 ปี นับแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งการสอนทักษะงานอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โลกของการทำงาน จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด ความชอบของตัวเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่นวัตกรรม ทั้งเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าโดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อนำร่องส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศมีทักษะด้านอาชีพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนคลองปักหลัก และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 3.2 ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 2. นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดและแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีโรงเรียนที่เบิกจ่ายไป2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองปักหลัก เบิกไปโรงเรียนละ 10,000บาท ส่วนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องไม่มีงบประมาณให้เบิก

** ปัญหาของโครงการ :โดยมีโรงเรียนที่เบิกจ่ายไป2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองปักหลัก เบิกไปโรงเรียนละ 10,000บาท ส่วนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องไม่มีงบประมาณให้เบิก

** อุปสรรคของโครงการ :-โดยมีโรงเรียนที่เบิกจ่ายไป2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองปักหลัก เบิกไปโรงเรียนละ 10,000บาท ส่วนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องไม่มีงบประมาณให้เบิก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-24)

79.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-05-25)

76.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-04-21)

76.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

2020-3-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-26)

52.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0889

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **