ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาจีน : 50340000-3467

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ให้ความสำคัญการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษาตามความต้องการและความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้สามารถ นำประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่างทางการเมืองและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับ ชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินการโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาจีน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการ การเรียนการสอนภาษาจีนตามโครงการสอนภาษาจีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการ การเรียนการสอนภาษาจีนตามโครงการสอนภาษาจีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

2020-6-25 : อยู่ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-25)

78.00

2020-5-25 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-24)

68.00

2020-4-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-25)

67.00

2020-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการ การเรียนการสอนภาษาจีนตามโครงการสอนภาษาจีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการ การเรียนการสอนภาษาจีนตามโครงการสอนภาษาจีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการ การเรียนการสอนภาษาจีนตามโครงการสอนภาษาจีนในังกัดกรุงเทพมมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **