ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50340000-3471

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ หรือสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 365,400.-บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จำนวน 15 โรงเรียน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 189,000 บาท สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ( 420 บาท x 45 คน x 10 ครั้ง) การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน จำนวน 4 โรงเรียน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 105,000 บาท สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ( 420 บาท x 25 คน x 10 ครั้ง) การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จำนวน 2 โรงเรียน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 71,400 บาท สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ( 420 บาท x 17 คน x 10 ครั้ง) รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 365,400.-บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ กรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ โดยไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย ด้านปริมาณ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านคุณภาพ 1) จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-22)

100.00

22/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-05-22)

93.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานทั้ง 16 โรงเรียนเบิกจ่ายหมดแล้ว เหลือโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โรงเรียนเดียวที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-22)

67.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เหลืออีก 4 โรงเรียนยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่เสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-23)

65.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อีกจำนวน 10 โรงเรียน รออนุมัติเงินงวดไตรมาสที่ 2 เพื่อทำการดึงเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

2020-2-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวดในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ยังเหลืออีก 5 โรงเรียนโดยประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จะเบิกจ่ายส่งฝ่ายคลังหมด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทั้ง 16 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนที่เบิกจ่ายเป็นรายเดือน และจะเบิกจ่ายครั้งเดียวยอดเดียวคือช่วงสิ้นเดือน มกราคม 2563 จึงทำให้ยอดเงินเบิกจ่ายแล้ว ในเดือน ธันวาคม 2562 ยังมียอดไม่เพิ่มมากนัก

** ปัญหาของโครงการ :การเบิกจ่ายมีทั้งรายเดือน และต้องการเบิกจ่ายครั้งเดียว ทำให้ยอดการเบิกจ่ายไม่เพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **