ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50340000-3472

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววิภาพักตร์ จันทร์ลุน โทร.6378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้นๆ สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาทนโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ จากการติดตามผลและประเมินผลภาพรวมของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตพบว่าการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ สำนักการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิชาการเขต การขาดแคลนบุคลากรประจำที่จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและธุรการของศูนย์วิชาการเขต ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาต้องทำหน้าที่ธุรการด้วย ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตประเวศเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพศูนย์วิชาการเขตประเวศเห็นควรพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการดำเนินกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น 3. เพื่อให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 4. เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงาน 2. ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตมาร่วมกันวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการและรายงานต่อสำนักการศึกษา ประจำปีละ 1 ครั้ง 3. ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ด้านคุณภาพ 1. คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา 2. สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกัน 3. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-29)

10.00

29/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับเงินงวด จึงไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-22)

83.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-23)

58.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลเ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **