ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ : 50340000-3473

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้ สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เอง จากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน ด้านคุณภาพ - นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง มีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ที่กท 1906/0094 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่องหน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้า จึงขอชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือของโครงการ13,100 บาท แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่้ได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 ที่กท 1906/0094 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่องหน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้า จึงขอชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือของโครงการ13,100 บาท แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณที่้ได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-22)

85.00

22/7/2563 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศทั้ง 16 โรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้งบประมาณมาจัดสรรการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนตามปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศทั้ง 16 โรงเรียน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับและเบิกจ่ายตามงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-21)

67.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศทั้ง 16 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(2019) - COVID-19 ทำให้การดำเนินการของโครงการหยุดชะงัก ทั้งนี้ เมื่อปัญหาโรคระบาดซาลง จักได้มีการดำเนินของโครงการต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(2019) - COVID-19 ทำให้การดำเนินการของโครงการหยุดชะงัก ทั้งนี้ เมื่อปัญหาโรคระบาดซาลง จักได้มีการดำเนินของโครงการต่อไป

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศทั้ง16 โรงเรียนกำลังดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ทั้ง 16 โรงเรียน อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซี่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-27)

55.00

27/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 16 โรงเรียน ได้ดำเนินการในขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ทั้ง 16 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสื่อเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-03)

45.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนทั้ง 16 โรงเรียน ในเขตประเวศ กำลังดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อวางแผนในการจัดทำผลงานเพื่อการเรียนรู้ในลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **