ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50340000-3474

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน เนื่องจากคำนึงถึงชีวิตของคนไทยที่กำลังคล้อยตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่นึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เช่น น้ำเน่าเสีย ดินเสีย อากาศเป็นพิษ ปัจจุบันการใช้สารเคมีในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นสาเหตุของสารพิษตกค้างในที่ต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ ผู้บริโภค จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการดังกล่าวโดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน ในส่วนของสำนักงานเขตประเวศมี 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนคลองปักหลักและโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนคลองปักหลักและโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ซึ่งมีสถานที่กว่า 1 ไร่ จัดทำแปลงเกษตรสาธิตเรียนวิชาเกษตร ซึ่งมีเมล็ดพันธ์ผักปลูก บริโภคเป็นโครงการอาหารกลางวัน และส่งเสริม การค้าขายในกิจการสหกรณ์ของโรงเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนวิชาเกษตรอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพได้รับประสบการณ์ตรงเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้

เป้าหมายของโครงการ

1. โรงเรียนคลองปักหลักและโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ มีเมล็ดพันธุ์ผักปลูกในแปลงสาธิตการเรียนวิชาเกษตร 2. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 3. นักเรียนภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้ปลูกและเก็บผลผลิตเอง 4. นักเรียนนำผลิตผลทางเกษตรที่ปลูกไปใช้บริโภคในโครงการอาหารกลางวัน 5. นักเรียนนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคจำหน่ายให้ผู้ปกครองในร้านสหกรณ์โรงเรียนเป็นการฝึกการประกอบอาชีพในเบื้องต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-25)

100.00

25/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **