ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50340000-3478

สำนักงานเขตประเวศ

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร. 6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นปัจจัยของการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคม การจัดการศึกษาจึงเป็นภารกิจสำคัญซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยสถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติที่มีความสำคัญมากที่สุด ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุล ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนพัฒนาระบบ บริหารจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จึงต้องพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการในการทำงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และความสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูและผู้บริหารและนักเรียน จำนวน 3 เครือข่าย 11,713 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ด้านคุณภาพ - ข้าราชการครู และผู้บริหารและนักเรียน มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น สามารถพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองทุกคน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุในการจัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนที่ 30 แล้ว จำนวน เงิน 10,000 บาท ในส่วนเครือข่ายที่ 31 และ 32 กำลังดำเนินการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของแต่ละเครือข่าย​การจัดประชุมและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :__

** อุปสรรคของโครงการ :__

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3478

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3478

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0885

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **