ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50340000-3480

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นายกรณัฐ รัตนพิบูลย์ โทร. 6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพต้องต่อสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันสูงต้องตื่นแต่เช้าและกลับถึงที่พักในเวลาดึกตามถนน หรือซอยระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสุภาพสตรีที่ต้องกลับที่พักในช่วงค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและในช่วงฤดูฝนการเดินทางยิ่งลำบากและอันตรายมากขึ้น สำนักงานเขตประเวศ ในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายทันใจ (3.ปลอดภัย (COMMUNITY) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่ เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องกันและปราบปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพักที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย 3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการประชาชน 5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับบ้านที่พักในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลา 21.00 – 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 5 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอโครงการผู้อำนวยการเขตอนุมัติ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานพร้อมคำสั่งฝ่ายเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจเส้นทางถนน ซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงเพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0921

ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **