ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50340000-3481

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภสัณห์ ภิรมย์สุรางค์ โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อยู่ระหว่างการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ และบางส่วนยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีประชาชนเข้ามาพักอาศัย หรือเดินทางผ่านเพื่อไปประกอบอาชีพจำนวนมากขึ้น ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือปัญหาทางด้านอาชญากรรมก็จะมีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หาข่าว เสาะหาข้อมูลของมิจฉาชีพ และการประสาน แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจในทัศนคติของประชาชน 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ระดับผลผลิต จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 จุด ได้แก่ 1. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปากซอยอ่อนนุช 70/1 3. สวนหย่อมและลานกีฬาใกล้สี่แยกประเวศ ถนนอ่อนนุช 4. สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 28 5. อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 6. สถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 8. ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 ระดับผลลัพธ์ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมายร้อยละ 85

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนเมษายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 435 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอโครงการผู้อำนวยการเขตอนุมัติ และจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมคำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0916

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **