ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50340000-3486

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและเยาวชน ในการดำรงชีวิตประจำวัน และการสัญจรไปมาทั้งทางน้ำและทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงปัจจัยที่ทำให้คนกรุงเทพมหานคร ขาดโอกาสในการฝึกฝนพื้นฐานของกีฬาว่ายน้ำอันเป็นเครื่องป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดได้จากทางน้ำ จึงมีนโยบายให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามโครงการของสำนักการศึกษา ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฯ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ มีทักษะในการว่ายน้ำและสามารถช่วยตนเองได้ ประมาณจำนวนนักเรียน 1,195 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-22)

10.00

22/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ดำเนินการยกเลิกตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-22)

55.00

22/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ดำเนินการตามหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ดำเนินการตามข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียนชายหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพานักเรียนไปว่ายน้ำในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-21)

52.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการเตรียมจัดหาชุดว่ายน้ำ, ติดต่อสระว่ายน้ำ และพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-23)

50.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดหาชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมว่ายน้ำในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการแล้ว เตรียมจัดหาชุดว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะจัดซื้อชุดว่ายน้ำเดือนมีนาคมและเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0889

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **