ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50340000-3487

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชการคำขวัญเกี่ยวกับกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬา ให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทยของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกัน ชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตประเวศได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง 3. เพื่อการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑0,170 คน ด้านคุณภาพ - นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง - นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-21)

10.00

21/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ให้ยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษาแจ้งให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-24)

68.00

24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกโครงการนี้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-25)

68.00

2020-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-02-26)

61.00

2020-2-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยุู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังอยู่ในช่วงจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0889

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **