ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 กรณีการแจ้งประเมินภาษี : 50340000-3489

สำนักงานเขตประเวศ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

50340500/50340500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเข้าระบบ TAXMAP สิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเข้าระบบ TAXMAP สิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเข้าระบบ TAXMAP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมือได้รับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินแล้ว ทำการตรวจสอบ สำรวจข้อมูล ว่าถูกต้อง ตรงกับที่ได้รับยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่เคยยื่นไว้กับสำนักงานเขตหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :กรรมสิทธิ์ที่ได้มามีเลขประจำตัว 13 หลัก ไม่ครบทุกราย ทำให้ระบุตัวตน ไม่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำข้อมูลจากฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินตลอดจนข้อมูลจากฐานภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้มีการสำรวจแล้วแต่ละรายการบันทึกลงในฐานข้อมูลภาษีที่ดินที่ได้รับมอบจากกรมธนารักษ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิมพ์ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอาคารชุดที่ได้มีการสำรวจติดไว้ ณ หน้าสำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งแบบบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดที่ได้มีการสำรวจให้กับประชาชนตรวจสอบเพื่อขอแก้ไขภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยการลงทะเบียนตอบรับพร้อมเอกสารคำแนะนำเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รับคำร้องขอแก้ไขจากประชาชนกรณีแก้ไขปรับปรุงให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ณ สำนักงานเขตต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอาคารชุด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รับคำร้องอุทธรณ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รับชำระเงินค่าภาษี (ส่วนของฝ่ายการคลัง)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0890

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **