ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 กรณีการแจ้งประเมินภาษี : 50340000-3489

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

78.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 78.00

น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการบังคับใช้กฎหมาย แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกจะมีผลให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดเก็บภาษี รวมถึงการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการในช่วงที่สองที่จะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ จึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการปฏิบัติงานเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันต้องดำเนินการตามภารกิจของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครและบรรลุเป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50340500/50340500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ปิดประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันเวลาที่กฏหมายกำหนด 2.ส่งแบบบัญชีรายชื่อได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้มีการสำรวจไว้แล้ว 3.ส่งแบบบัญชีรายชื่ออาคารชุดได้ครบจำนวนที่ได้มีการสำรวจเอกสารข้อมูลจากกรมที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.บังคับการชำระภาษีได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-30)

78.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :ระบบโปรแกรมล้าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ระบบล้าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-27)

65.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAXMAP ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว ดังนี้ - ที่ดิน จำนวน 20,867 แปลง - บ้าน จำนวน 4,792 หลัง - อาคารชุด จำนวน 59,598 ห้องชุด ** ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. ระบบ taxmap ได้แจ้งสถานะปิดปรับปรุง เป็นเวลา 21 วัน เพื่อโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด เข้าระบบใหม่ (Properties Tax)

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงมหาดไทย ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 4 เดือน เพื่อให้กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้กฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับคำร้องแก้ไขข้อมูลอาคารชุด และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบ TAXMAP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจแล้ว เข้าสู่ระบบ taxmap และได้ดำเนินการจัดทำแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผูเสียภาษีแต่ละรายทราบ โดยการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 25,855 ห้องชุด และ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,493 ห้องชุด รวมเป็น 30,348 ห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมือได้รับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินแล้ว ทำการตรวจสอบ สำรวจข้อมูล ว่าถูกต้อง ตรงกับที่ได้รับยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่เคยยื่นไว้กับสำนักงานเขตหรือไม่ และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ taxmap

** ปัญหาของโครงการ :กรรมสิทธิ์ที่ได้มามีเลขประจำตัว 13 หลัก ไม่ครบทุกราย ทำให้ระบุตัวตน ไม่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำข้อมูลจากฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินตลอดจนข้อมูลจากฐานภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้มีการสำรวจแล้วแต่ละรายการบันทึกลงในฐานข้อมูลภาษีที่ดินที่ได้รับมอบจากกรมธนารักษ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิมพ์ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอาคารชุดที่ได้มีการสำรวจติดไว้ ณ หน้าสำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งแบบบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดที่ได้มีการสำรวจให้กับประชาชนตรวจสอบเพื่อขอแก้ไขภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยการลงทะเบียนตอบรับพร้อมเอกสารคำแนะนำเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รับคำร้องขอแก้ไขจากประชาชนกรณีแก้ไขปรับปรุงให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ณ สำนักงานเขตต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอาคารชุด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รับคำร้องอุทธรณ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รับชำระเงินค่าภาษี (ส่วนของฝ่ายการคลัง)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0890

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **