ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนเก็บกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศ จำนวนคลองในความรับผิดชอบ 16 คลอง : 50340000-3491

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชูเกียรติ เชิดโฉม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีพื้นที่ประมาณ 52.49 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 3 แขวง ได้แก่ แขวงประเวศ แขวงดอกไม้ แขวงหนองบอน มีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัยและการพานิชย์ พื้นที่เขตประเวศถูกแบ่งให้เป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากในพื้นที่มีคู คลองสาธารณะจำนวนมาก ทุกปีจะมีน้ำหลากมาทิศตะวันออก ทุกปีจะมีน้ำในพื้นที่รับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. แต่ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ว่างเป็นที่รับน้ำเพื่อระบายน้ำออกได้ถูกถมให้สูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ือเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 2. เพื่อบรรเทาควาามเดือดร้อนต่อความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน 3. เพื่อกำหนดแผนงานและหน้าที่่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชััดเจน เพื่อผลในการปฏบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ลอกท่อระบายน้ำโดยไม่ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต และจ้างเหมาตามซอยให้เขตรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 2. กำหนดวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณจุดอ่อนที่มีน้ำท่วมเป็นประจำให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล 3. เปิดทางน้ำไหล คู คลอง ลำราง ในความรับผิดชอบโดยใช้เครื่องจักรและกำลังคนเจ้าหน้าที่เขต โดยดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบของทางเจ้าหน้าที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-03-23)

89.00

23/3/2563 : ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) ลำรางแยกคลองสองห้องจาก คลองสองห้อง ถึง สุดระยะที่กำหนด เป็นระยะทางความยาว 720 เมตร 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทางความยาว 1,200 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) คลองโรงแถว จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองแยกคลองอาจารย์พร เป็นระยะทางความยาว 2,300 เมตร 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทางความยาว 1,200 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 :ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ คลองอาจารย์พร จากคลองปากนั้ำถึงคลองต้นตาล เป็นระยะทางความยาว 2,550 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) ในลำรางแยกคลองปักหลัก จากคลองปักหลัก ถึงสุดลำราง เป็นระยะทางความยาว 400 เมตร 2) คลองวัดตะกล่ำ จากคลองหนองบอน ถึงคลองสาหร่าย เป็นระยะทางความยาว 700 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการเก็บผักตบชวาบริเวณคลองตาเปีย ความยาว 2,900 เมตร ได้ปริมาณผักตบชวา เป็นจำนวน 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1) ศึกษาข้อมูล เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2) ดำเนินการเก็บผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองตาสาด(คลองคู้) ระยะทาง 1,850 เมตร 3) ได้ปริมาณผักตบชวา 2,700 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ/ตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ/ตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3491

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3491

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0899

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **