ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50340000-3492

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชูเกียรติ เชิดโฉม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพี้นที่ เนื่องจากคูคลองในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน เกิดจากการไหลของดินริมตลิ่งและมีวัชพีชปกคลุม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูผน ทำให้การระบาน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมไปถึงการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งนำ้ไม่ให้มีการตื้นเขิน 2. เพือให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก 3. เพื่อให้เกิดการะบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 4. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม 5. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพแหล่งนำ้ไม่ให้มีการตื้นเขินและป้องกันน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-23)

80.00

23/3/2563 : 1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ซอย อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 2)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง คือ 2.1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 , 8 ความยาว 1,180 เมตร 2.2 ซอยรามคำแหง 2 ซอย ๖ ความยาว 680 เมตร 2.3 ซอยหมู่บ้านชมเดือน ความยาว 1,600 เมตร 2.4 ซอยอ่อนนุช 74/3(หมู่บานพิบูลย์สิน) ความยาว 640 เมตร 2.5 ซอยอ่อนนุช 84 ความยาม 1,020 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : 1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเสร็จ 16 ซอย ดังนี้ 1.1 ซอยชุมชนมิตรภาพ 3(ล็อก 6) 1.2 ซอยศรีนครินทร์ 49 1.3 ซอยอ่อนนุช 55/2-57 1.4 ซอยอ่อนนุช 61 1.5 ซอยชุมชนโรงถ่าน 1.6 ซอยหมู่บ้านเคหะนคร(แปลง 1) 1.7 ซอยหมู่บ้านเคหะนคร (แปลง 2) 1.8 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี(ฝั่งบ้านเดี่ยว) 1.9 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี(ฝั่งบ้าน 2 ชั้น) 1.10 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 และแยก 1.11 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 12 1.12 ซอยกาญจนาภิเษก 38 1.13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 1.14 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 1.15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43 1.16 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 68 2)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง คือ 2.1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 ความยาว 200 เมตร 2.2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ความยาว 430 เมตร 2.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 17 ความยาว 620 เมตร 2.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 25 ความยาว 430 เมตร 2.5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 27 , ความยาม 930 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 :1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง 2)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ - ซอยพัฒนาการ 61 ความยาวท่อระบายน้ำ 3,500 เมตร - ซอยอ่อนนุช 74/3 ความยาวท่อระบายนำ้ 640 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มมี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : 1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง 2)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 ความยาว 2,600 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : 1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง 2)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 ความยาว 200 เมตร 3)แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ความยาว 430 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1. ขออนุมัติโครงการ/แผน 2. สำรวจซอยตามแผนที่กำหนด 3. แรงงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ /แผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/แผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ/ตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3492

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3492

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0899

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **