ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจ ติดตั้ง และซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง : 50340000-3493

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชูเกียรติ เชิดโฉม โทร.6365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก มีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ ๓๐ % และที่ว่างประมาณ ๗๐ % ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนชานเมือง รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และโดยที่เขตประเวศ ถือได้ว่าเพิ่มจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกและอยู่ใกล้สนามบินสุวรณภูมิมีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สำนักงานเขตประเวศโดยฝ่ายโยธา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบสว่างไสว เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้ความความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๓.เพื่อให้เขตประเวศเป็นเขตน่าอยู่ ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ดวง และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๒๐๐ ดวง โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-21)

100.00

21/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน ๑๓ ซอย ๑๐๐ ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-23)

64.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 64 ดวง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 27 ดวง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 27 ดวง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 27 ดวง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 27 ดวง อยู่ระหว่างเบิกจ้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง จำนวนที่ติดตั้งได้ 27 ดวง (อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง ขออนุมัติจัดสรรเงิน จำนวน 27 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 100 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งแผนขอติดตั้งไฟฟ้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผน ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ศึกษาข้อมูลโครงการ และเสนออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานตัวชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0896

ตัวชี้วัด : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
64.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **