ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง : 50340000-3494

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์ โทร.6365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก มีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ ๓๐ % และที่ว่างประมาณ ๗๐ % ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนชานเมือง รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และโดยที่เขตประเวศ ถือได้ว่าเพิ่มจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกและอยู่ใกล้สนามบินสุวรณภูมิมีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สำนักงานเขตประเวศโดยฝ่ายโยธา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบสว่างไสว เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้ความความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๓.เพื่อให้เขตประเวศเป็นเขตน่าอยู่ ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ดวง และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๒๐๐ ดวง โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-23)

100.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 200 ดวง จำนวนที่ซ่อมแซม 27 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-27)

100.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแผน จำนวน 200 ดวง จำนวนที่ซ่อมแซม 435 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานแผนการซ่อมแซมไฟฟ้า ตามแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 200 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2) ดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานตัวชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ดวง : 90

ผลงานที่ทำได้ ดวง : 462

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ดวง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
462.00

100 / 100
2
462.00

100 / 100
3
462.00

0 / 0
4
462.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **