ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ : 50340000-3507

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมลติชา พลผอม โทร. 6368

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยไม่ได้รับการบำบัด จึงมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะนำน้ำในคลองไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดได้นอกจากเพื่อการคมนาคมสัญจรทางน้ำ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง คลองจรเข้ขบเป็นคลองในพื้นที่ของสำนักงานเขตประเวศ กว้าง 5 - 12 เมตร ยาว 3.5 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับคลองหลายสาย ได้แก่ คลองปักหลัก คลองตาเปีย คลองสองห้อง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองมะขามเทศบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชน ปลูกสร้างแบบมีใต้ถุนบ้าน มีน้ำขังด้านล่าง เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิม ลักษณะชุมชนจะมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับคลอง มีการรักษาหลักการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ตลอดมา ชุมชนริมคลองยังคงใช้คลองจรเข้ขบในด้านการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา ซึ่งประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่จะมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามวิถีธรรมชาติ ต้องการฟื้นฟูสภาพคลองให้มีน้ำใสสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีขยะ แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชนมีปัญหาน้ำเน่าเสีย มีสีขุ่นเนื่องจากรับน้ำเสียมาจากโรงงานและบ้านเรือน มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะใต้ถุนบ้าน ขยะไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้ลอยอยู่ในน้ำ คลองตื้นเขินมีปัญหาการระบายน้ำและมีสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม สำนักงานเขตประเวศได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือทำร่วมแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่ความสำเร็จให้เกิดความยั่งยืน และเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา จัดทำเป็นกรอบงานที่มีกระบวนการชัดเจนและนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูปรับปรุงและจัดการคุณภาพน้ำในคลองจรเข้ขบ ให้ใสสะอาด ไม่มีขยะ มีภูมิทัศน์สวยงาม สามารถระบายน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

50340400/50340400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ ผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูลและการระบายน้ำในคลองจรเข้ขบ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและฟื้นฟูปรับปรุงสภาพน้ำในคลองจรเข้ขบให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยให้ประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาคลองจรเข้ขบอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1 ปัญหาการทิ้งขยะ ผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูลและการระบายน้ำในคลองจระเข้ขบ ได้รับการแก้ไขโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 2 ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองจรเข้ขบได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น โดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 3 ชุมชนริมคลองจรเข้ขบได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ถอดบทเรียนโครงการฯ และรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานก.ก. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวา ทาสีราวเหล็กกั้นตก และเก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจวัดค่า BOD DO หลังทำกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวาและเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย และจัดกิจกรรมการทำน้ำจุลินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวาและเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองจรเข้ขบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และพัฒนาคลองจรเข้ขบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และพัฒนาคลองจรเข้ขบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการโดยการจัดประชุมแกนนำชุมชนชี้แจง ขั้นตอน การดำเนินงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ(เกาะล่าง) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบและชุมชนมัสยิดดอกไม้ เพือ่ระดมความคิดเห็นในการร่วมมือกันของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน โดยจะแบ่งพื้นที่และร่วมกัน ดูแล รักษา คลองทุกด้าน เพื่อให้คลองจรเข้ขบ กลับมาสวยงามสามารถสัญจร ไป-มาได้อย่างสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดกิจกรรมเวทีประชาคมของชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ชุมชนจรเข้ขบ (เกาะล่าง) เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการภาคประชาชน 2.จัดกิจกรรมแปรรูปขยะจากเศษอาหาร และเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองเพื่อบำบัดน้ำเสีย 3.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรค การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม 4.ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่และซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างบริเวณชุมชนริมคลองจรเข้ขบ 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออมของครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการ คลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ 2.ประสานสถานประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แต่งตั้งทีมคณะทำงานเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนา 2. ค้นหาความต้องการตามหลักการระเบิดจากภายในเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาคลอง 3.ทีมคณะทำงานและผู้นำประชาชนลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 4. ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งทีมคณะทำงานเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค้นหาความต้องการตามหลักการระเบิดจากภายในเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทีมคณะทำงานและผู้นำประชาชนลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมที่เกิดจากการออก แบบและร่วมดำเนินการจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม การรักษาสภาพคลองให้สะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามบริเวณคลองจรเข้ขบ ความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จำนวน 10 กิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมคณะทำงานฯ พร้อมเครือข่ายภาคประชน ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0907

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **