ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประเวศ good team to good way : 50340000-3517

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชาลิต เครือสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีพื้นที่ 52.49 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในพื้นที่เขตทั้งสิ้น 41 ชุมชน ซึ่งถือเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภคจึงมีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก หรือเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การกำจัดและเก็บขยะ วัชพืช ในคูคลอง การเปิดทางน้ำไหล การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน การซ่อมแซมท่อและทางระบายน้ำ และการควบคุมอาคาร ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า ฝาท่อระบายน้ำ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบน ทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 ม. ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 ม. และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 ม. ผู้บริหารเขตได้ประชุมหารือกันและได้กำหนดให้มีการออกตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นประจำทุกวัน เพื่อค้นหาปัญหา เหตุเดือดร้อนในพื้นที่และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอให้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนหรือประชาชนแจ้งให้แก้ไข รวมทั้งเชิญหน่วยงาน สถานประกอบการ ประชาคมในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันเป็นทีมงานและเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานเขต

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ 2. เพื่อให้ถนนสายหลัก 3 สาย ที่กำหนดคือ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระ-เกียรติ ร.9, ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร เป็นถนนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ฝาท่อระบายน้ำและทางเท้าไม่ชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนครั้งในออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อค้นหาปัญหาหรือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข ด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 ม. ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 ม. และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 ม. ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน 2. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่ได้ตรวจพบตามข้อ 1 ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตทันที หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข (หน่วยงานที่อยู่ในไลน์เครือข่ายฯ ประสานงานภายใน 3 ชั่วโมง และหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายฯ ประสานงานภายใน 24 ชั่วโมง) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 3. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ และทางเท้าตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย 1 วันทำการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : รวบรวมจัดทำเอกสาร หลักฐาน รายงานสรุปรายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-31)

97.00

31/8/2563 : อกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 :ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-21)

80.00

21/5/2563 :ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ออกตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 1) ถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 2,600 เมตร 2) ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 4,200 เมตร 3) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถึงสี่แยกสวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ระยะทาง 1,500 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำตารางปฏิบัติงานและแผนการตรวจของสายตรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สายตรวจออกตรวจพื้นที่ ตามแผน และดำเนินการแก้ไข
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0912

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (โครงการรักษาไว้)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **