ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50340000-3518

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอานนท์ งามสมบัติ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เพียงพอ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด มลภาวะเป็นพิษ ขยะเกลื่อนเมือง น้ำเน่า อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแกปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยกรองมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เพื่อช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายด้านพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างริมทางให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม ปลอดอาชญากรรม สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตประเวศให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่น สวยงามในพื้นที่เขตประเวศ 2. เพื่อสนองนโยบายด้านมหานครสีเขียวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม 2. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่แล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-18)

100.00

18/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างปลูกต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ริมทางถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-21)

70.00

21/4/2563 : 1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพัฒนาการใหม่ โดยปลูกต้นพิกุล 1,200 ต้น 2. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนอ่อนนุช โดยปูหญ้านวลน้อย 3. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปูหญ้าริมทางถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการตัดใหม่ (ต้นพิกุล 1,200 ต้น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : ได้ตัวผู้ขาย อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดสัญญา / ดำเนินการปรับพื้นที่โครงการเตรียมการปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดทำราคากลางต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ประมาณราคา และเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ ประมาณราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0893

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **