ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50340000-3519

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจิรา ชูรุด / โทร. 6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยอันตรายหากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากบ้านเรือน ซึ่งจัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสาร ตะกั่ว(Pb) ปรอท(Hg) แคดเมี่ยม(Cd) แมงกานีส(Mn)ฯ ซึ่งหากขยะอันตรายถูกทิ้งปะปนในสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินและย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยผ่านทางกระบวนการห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) หากมนุษย์รับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสารพิษในขยะอันตรายจะถูกสะสมในร่างกายและทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดนีออน, แบตเตอรี, ถ่านไฟฉาย, กระป๋องสเปรย์,กระป๋องสี, ยารักษาโรค และเครื่องสำอางหมดอายุ, ภาชนะบรรจุน้ำยาฆ่าแมลง, น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และซากผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นในความสำคัญและปัญหามลพิษจากขยะอันตรายในครัวเรือน จึงได้กำหนดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ออจกจากมูลฝอยทั่วไปและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อลดปัญหาปนเปื้อนและก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านมหานครปลอดภัยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 1A3Rs

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างวินัยและร่วมมือการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ สถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายหรือขยะพิษออกจากมูลฝอยทั่วไป 4. เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและการนำส่งไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยคิดจากร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 2. โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน สถานที่ราชการและเอกชนในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้า บริษัท เจ้าของอาคารบ้านเรือน สถานบริการปั๊มน้ำมัน รวมทั้งชุมชนต่าง ๆสามารถคัดแยกขยะมูลอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี เพื่อรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขตทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนหรือทุกวันอาทิตย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชน หมู่บ้านพงษ์นิมิตร หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 2.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 3.จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R และสาธิตการคัดแยกอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 4.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตรายชุมชนบ้านม้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : 1. ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชน หมู่บ้านเซนโทร หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 และตลาดยงเจริญ 2 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานนบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 3.จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R และสาธิตการคัดแยกอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ โรงพยาบาลสิรินธร รวมปริมาณมูลฝอยอันตราย 1,320 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน และหมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ไพรเวท หมู่บ้านปาร์คอเวนิว 2.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 3.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เพื่อขอความร่วมมือคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตะหนักถึงพิษภัยของขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนและหมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ 2.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ จำนวน 1,670 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชน หมู่บ้านเมืองทอง2/2 ตลาดพัฒนาการ 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย โรงพยาบาลสิรินธร 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ รวมปริมาณมูลฝอยอันตราย 2,610 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ หมู่บ้านนันทวัน และ ถนนสายหลักเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนคลองเคล็ด ชุมชนบ้านม้า ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ 3,250 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนดอกไม้ และหมู่บ้านสุธาทิพย์ ถนนสายหลักศรีนรินทร์ 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย งานฝึกอาชีพ สำนักงานเขตประเวศ 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนบ้านม้า ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิลสาม และหมู่บ้านริมสวน ถนนสายหลักสุขาภิบาล 2 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย ณ ชุมชนบ้านม้า 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือขายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.ร่วมประชุมกับพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เพื่อคัดแยกขยะอันตราย และซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าออกจากขยะทั่วไป และนำส่งจุดรวมรวมขยะอันตราย ณ สวนสุขภาพประเวศ 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนบ้านม้า รวมปริมาณมูลฝอยอันตราย 2,530 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : 1.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ อ่อนนุช 19 ไร่ อ่อนนุช 14 ไร่ และหมู่บ้านดีวัน ถนนสายหลักเส้นอ่อนนุช 2.สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย ณ ชุมชนคลองมอญ 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือขายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 5.จัดกิจกรรมขยะอันตรายและสินค้าอุปโภคและบริโภค ณ ชุมชนคลองมอญ เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย ในชุมชนคลองมอญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กำหนดตั้งวางถังรองรับมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เหมะาสมเพื่อรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยเฉพาะอันตรายตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3519

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3519

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.73

100 / 100
2
10.04

100 / 100
3
15.28

0 / 0
4
17.06

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **