ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50340000-3520

สำนักงานเขตประเวศ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายธนาพรรณ ราชบรรจง / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตประเวศ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 14 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 14 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา ชุมชนริมคลองประเวศ ชุมชนเกาะมุสลิม ชุมชนบ้านม้า ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนซอยวาสเจริญ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น และชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะและติดตามการปฎิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย 2.ติดตามการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนคลองปักหลักพัฒนา 3.ตรวจสอบจุดพักขยะ พร้อมทั้งติดตามการปฎิบัติหน้าที่และมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนซอยวาสเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนริมคลองประเวศ 3.ตรวจสอบจุดพักขยะและมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยชุมชนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากฯ พร้อมทั้งมอบถังเพื่อใช้ในการชักลากขยะชุมชนสามัคคีธรรม 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ตรวจสอบจุดพักขยะและมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนกระทุ่มเสือปลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติประจำงวด และสรรหาอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงเินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้แทนชุมชนเป้าหมายสรรหาอาสาสมัครชักลากในชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนปฏิบัติงานในชุมชนเป้าหมาย
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0891

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.8700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.87

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **