ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50340000-3520

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนาพรรณ ราชบรรจง / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ซึ่งเขตประเวศ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 14 คน ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 14 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา ชุมชนริมคลองประเวศ ชุมชนเกาะมุสลิม ชุมชนบ้านม้า ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนซอยวาสเจริญ ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น และชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็นพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.ตรวจสอบพร้อมทั้งประเมินผลงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 3.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนซอยวาสเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยและตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากฯชุมชนสามัคคีธรรม 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนพร้อมทั้งตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนกระทุ่มเสือปลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะและติดตามการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯ ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ติดตามการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนเกาะมุสลิม 3.ตรวจสอบจุดพักขยะ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่และมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนกระทุ่มเสือปลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : 1.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย พร้อมทั้ง สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น 2.สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 3.ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยพร้อมทั้ง มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะมูลฝอยของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : 1.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย พร้อมทั้ง สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง ชุมชนซอยวาสเจริญ 2.สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชน ทับช้างล่างฝั่งธน 3.ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนกระทุ่มเสือปลา พร้อมทั้ง มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะมูลฝอยของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : 1.สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนซอยวาสเจริญ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนคลองปักหลักพัฒนา 3.ตรวจสอบจุดพักขยะ พร้อมทั้งติดตามการปฎิบัติหน้าที่และมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนเกาะมุสลิม 3.ตรวจสอบจุดพักขยะ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติหน้าที่และมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะและติดตามการปฎิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย 2.ติดตามการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนคลองปักหลักพัฒนา 3.ตรวจสอบจุดพักขยะ พร้อมทั้งติดตามการปฎิบัติหน้าที่และมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนซอยวาสเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะให้แก่อาสาสมัครชักลากฯชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนริมคลองประเวศ 3.ตรวจสอบจุดพักขยะและมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : 1.ตรวจสอบจุดพักขยะพร้อมทั้งมอบถังรองรับมูลฝอยชุมชนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากฯ พร้อมทั้งมอบถังเพื่อใช้ในการชักลากขยะชุมชนสามัคคีธรรม 2.มอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการชักลากขยะของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ตรวจสอบจุดพักขยะและมอบถังรองรับมูลฝอยเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะชุมชนกระทุ่มเสือปลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติประจำงวด และสรรหาอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงเินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้แทนชุมชนเป้าหมายสรรหาอาสาสมัครชักลากในชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนปฏิบัติงานในชุมชนเป้าหมาย
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0891

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 26.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.87

100 / 100
2
9.55

100 / 100
3
15.44

0 / 0
4
26.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **