ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50340000-3521

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประยูน เพ็ชรสิทธิ์ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรมาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างแน่นหนา ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หากขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชขนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยินทรีย์ประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและกำจัด เป็นการเพิ่มศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ และประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : 1.จัดอบรมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ในการลดปัญหาขยะประเภทเศษอาหารและนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้บำบัดน้ำเสีย ล้างห้องสุขา และรดน้ำต้นไม้ภายในครัวเรือนของตัวเอง 2.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 50 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 165 ตัน 3.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม ได้ผลผลิต 15,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 15 ตัน 4.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 4 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : 1.เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง จำนวน 400 ลิตร 2.แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์แก่ผู้มาร่วมงานจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองจรเข้ขบ จำนวน 300 คน 3.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 12 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 100 ตัน 4.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด ได้ผลผลิต 12,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 12 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : 1. เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองตาสาด ช่วงหมู่บ้านมิตรภาพ ซอย 6 ถึงถนนศรีนครินทร์ เพื่อปรับสภาพน้ำ จำนวน 200 ลิตร 2.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 40 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 250 ลิตร 3.คัดแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักผลไม้ และเปลือกส้ม นำมาผลิตปุ๋ยหมักแบบกองรวมและคัดแยกรวบรวมมูลฝอยเศษอาหารนำมาใช้เลี้ยงปลา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามารับไปใช้ประโยชน์ 4.รวบรวมเศษผักผลไม้ให้กับชุมชนบ้านม้าเพื่อนำไปเลี้ยงเป็ดเทศและเลี้ยงแพะ 5.ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและรดน้ำต้นไม้ภายในสำนักงานเขต จำนวน 1,200 ลิตร รวมปริมาณเศษอาหารที่คัดแยกได้ 660 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : 1. คัดแยกขยะอินทรีย์นำมาผลิตปุ๋ยหมักแบบกองรวมและคัดแยกรวบรวมมูลฝอยเศษอาหารนำมาใช้เลี้ยงปลา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามารับไปใช้ประโยชน์ 2.รวบรวมเศษผักผลไม้ให้กับชุมชนบ้านม้ามารับไปเลี้ยงเป็ดเทศและเลี้ยงแพะ 3.ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและรดน้ำต้นไม้ภายในสำนักงานเขต จำนวน 1,200 ลิตร รวมปริมาณเศษอาหารที่คัดแยกได้ 650 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : -จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายชุมชนดอกไม้ คัดแยกขยะอินทรีย์นำมาผลิตปุ๋ยหมักแบบกองรวมและคัดแยกรวบรวมมูลฝอยเศษอาหารนำมาใช้เลี้ยงปลา โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามารับไปใช้ประโยชน์ -จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลสิรินธรคัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและรดน้ำต้นไม้ในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน -ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ 1,200 ลิตร -ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกส้ม เศษผัก เศษอาหาร รวมปริมาณเศษอาหารที่คัดแยกได้ 656.4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1.จัดอบรมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เพื่อให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนในการลดปัญหาขยะประเภทเศษอาหารและนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้บำบัดน้ำเสีย ล้างห้องสุขา และรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียน 2.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 30 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 145 ตัน 3.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด ได้ผลผลิต 15,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 15 ตัน 4.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 20 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 1,200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : 1.จัดอบรมการกระตุ้นการดำเนินงานแปรรูปน้ำหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ เพื่อรองรับการดำเนินการบำบัดน้ำเสียในคลองจรเข้ขบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน กิจกรรมในงาน ได้แก่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้ความรู้ในด้านการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจระเข้ขบเพื่อปรับสภาพน้ำ จำนวน 200 ลิตร แจกน้ำหมักชีวภาพให้แก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 200 ขวด เป็นต้น 2.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 120 ตัน 3.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด ได้ผลผลิต 14,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 14 ตัน 4.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 30 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 1,200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : 1.จัดอบรมการกระตุ้นการดำเนินงานแปรรูปน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ เพื่อรองรับการดำเนินการบำบัดน้ำเสียในคลองจรเข้ขบ มีตัวแทนกลุ่มย่อยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน 2.เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก บริเวณคลองปักหลัก 2 เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักผักตบชวาผสมกับเศษผักและเศษผลไม้ โดยมีกำลังการผลิตวันละ 3 ตัน 3.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ ได้ผลผลิต 12 ลูกบาศก์เมตร ใช้เศษอาหารจำพวกเศษผักผลไม้ จำนวน 90 ตัน 4.ผลิตน้ำหมักจากเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด ได้ผลผลิต 12,000 ลิตร ใช้เศษผักผลไม้ทั้งสิ้น จำนวน 12 ตัน 5.แจกจ่ายเป็นปุ๋ยหมักแก่ประชาชน 30 ลูกบาศก์เมตร แจกน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชน 1,200 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : 1.จัดอบรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนำมาผสมกับผักตบชวาในการทำความสะอาดคูคลอง ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 2.สาธิตการคัดแยกเศษอาหารนำมาเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลา โดยประสานกับตลาดนัมเบอร์วันและร้านค้าบริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วันแลนด์ ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ 3.ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ โดยเศษผลไม้ จำนวน 10 ตัน ได้น้ำหมักชีวภาพ 12,000 ลิตร 4.ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษผลไม้หมักผสมเปลือกส้มและเศษผักเศษอาหาร โดยใช้เศษอาหาร 240 ตัน ได้ปุ๋ยหมัก จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-26)

15.00

26/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงเินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3521

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3521

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0891

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 26.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.87

100 / 100
2
9.55

100 / 100
3
15.44

0 / 0
4
26.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **