ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) : 50340000-3522

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวณัฏฐ์ฎริน คุณารุ่งสิริ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทางเท้า ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงจำเป็นต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองอย่างเข้มงวด การดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน การกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า รวมถึงการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จึงกำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สำนักงานเขตประเวศจึงจัดทำโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้าทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช ในพื้นที่เขตประเวศ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 7 กิจกรรม 2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน จับเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ และการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า ฝ่ายรักษา - ดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจร ตั้งแต่แยกประเวศถึงคลองกระทุ่มเสือปลาทั้งสองฝั่ง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้า และเกาะกลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รกร้างริมทาง และเตรียมการจัดทำอัตลักษณ์บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจรถนนอ่อนนุช ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนอ่อนนุช โดยปูหญ้านวลน้อยและปลูกซ่อมต้นราชพฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : ฝ่ายรักษาฯ - ดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า ถนนอ่อนนุช และเตรียมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช (ต้นราชพฤกษ์ และหญ้านวลน้อย) ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการ ตรวจสอบ กวดขัน การกระทำผิดบนทางเท้า และที่สาธารณะ ฝ่ายโยธา - ดำเนินการทาสีขอบคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ บนถนนอ่อนนุช ฝ่ายรักษาฯ : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน และไหล่ทาง / กวาดทำความสะอาด ฉีดล้างทางเท้าและไหล่ทาง ฝ่ายเทศกิจ : ดำเนินการตรวจ กวาดขันการกระทำผิดบนทางเท้า ฝ่ายโยธา : ทาสีขอบคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 (ถนนอ่อนนุช ระยะที่ 1 ตั้งแต่คลองตาพุก - แยกประเวศ) ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การกวาดทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีขอบทาง รณรงค์มาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกประเวศ ถึงสะพานคลองวัดกระทุ่มเสือปลา 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช ฝ่ายโยธา 1. ดำเนินการทาสีขอบทางเท้าช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้ขบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตประเวศและแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางและทางเท้าถนนอ่อนนุช และทาสีขอบทางเท้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริเวณถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองตาพุกถึงแยกประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำตัวชี้วัดเข้าวาระการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:75%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0894

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **