ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) : 50340000-3522

สำนักงานเขตประเวศ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวณัฏฐ์ฎริน คุณารุ่งสิริ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทางเท้า ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงจำเป็นต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองอย่างเข้มงวด การดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน การกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า รวมถึงการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จึงกำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สำนักงานเขตประเวศจึงจัดทำโครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้าทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช ในพื้นที่เขตประเวศ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 7 กิจกรรม 2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ฝ่ายเทศกิจ 1. ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ 2. ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกประเวศ ถึงสะพานคลองวัดกระทุ่มเสือปลา 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช ฝ่ายโยธา 1. ดำเนินการทาสีขอบทางเท้าช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้ขบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตประเวศและแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางและทางเท้าถนนอ่อนนุช และทาสีขอบทางเท้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริเวณถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองตาพุกถึงแยกประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเขตเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นำตัวชี้วัดเข้าวาระการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:75%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0894

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **