ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน : 50340000-3523

สำนักงานเขตประเวศ

32.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 32.00

น.ส.ณัฐชยา บุญคำ โทร.6363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและแบ่งเบาภารกิจของฝ่ายทะเบียนในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถขอรับบริการได้ทุกสำนักงานเขต ทำให้ประชาชนมาใช้บริการในเขตประเวศเป็นจำนวนมาก

50340200/50340200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,347 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,331 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 56,700 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,347 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จำนวน 2 คน ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 635/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานปกครองและทะเบียนอนุมัติโครงการและโอนงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามโครงการและเบิกจ่ายเงิน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3523

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3523

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0924

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.3700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.37

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **