ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน : 50340000-3523

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณัฐชยา บุญคำ โทร.6363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและแบ่งเบาภารกิจของฝ่ายทะเบียนในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถขอรับบริการได้ทุกสำนักงานเขต ทำให้ประชาชนมาใช้บริการในเขตประเวศเป็นจำนวนมาก

50340200/50340200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,345 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.80 และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-26)

92.00

26/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,324 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 92.96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-21)

83.00

21/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,339 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,348 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-25)

68.00

25/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,332 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,328 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,349 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,370 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 94.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,347 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 28,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,331 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 56,700 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 2,347 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจร้อยละ 93.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จำนวน 2 คน ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 635/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานปกครองและทะเบียนอนุมัติโครงการและโอนงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามโครงการและเบิกจ่ายเงิน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3523

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3523

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0924

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.45

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.37

100 / 100
2
93.93

100 / 100
3
93.44

0 / 0
4
93.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **