ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50340000-3528

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายพิสัณฑ์ ต้นประดับ โทร.6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชน โดยจัดให้มี วิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือ นำกิจกรรมลูกเสือขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นกิจกรรม ที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกลูกเสือร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วยการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและบริเวณ ชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2. แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียนชุมชนและที่สาธารณะใกล้เคียง 5. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นแกนนำในการ ปฏิรูปการเรียนรู้ 6. เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานครออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรม ด้านคุณภาพ 1. ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 2. ผู้บริหารลูกเสือ ทุกระดับของสำนักงานเขตประเวศ เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-21)

10.00

21/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-23)

10.00

2020-5-23 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0805//3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงกาารได้เนื่องจากอยู่ในห้วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงกาารได้เนื่องจากอยู่ในห้วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-22)

65.00

2020-4-22 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้มีหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สำนักการศึกษา จึงมีหนังสือ ที่ กท0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สำนักการศึกษา จึงมีหนังสือ ที่ กท0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียการสำรวจรายชื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-27)

37.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่มีข้อคิดเห็น

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-29)

32.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

ได้รับเงินประจำงวด ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ ที่ กท 1906/00120 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง หน่วยงานต่างๆ ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3528

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3528

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0887

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **