ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 กรณีการบังคับภาษี : 50340000-3530

สำนักงานเขตประเวศ

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการบังคับใช้กฎหมาย แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกจะมีผลให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดเก็บภาษี รวมถึงการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการในช่วงที่สองที่จะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ จึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการปฏิบัติงานเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันต้องดำเนินการตามภารกิจของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครและบรรลุเป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50340500/50340500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 ส่งแบบบัญชีรายชื่อได้ครบตามจำนวนที่ได้มีการสำรวจไว้แล้วตามฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน และฐานภาษีบำรุงท้องที่ 3 ส่งแบบบัญชีรายชื่ออาคารชุดได้ครบจำนวนที่ได้มีสำรวจเอกสารข้อมูลจากกรมที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2 บังคับการชำระภาษีได้ครบตามจำนวนที่ได้มีการแจ้งประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-26)

60.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหนังสือเตือนเร่งรัดจัดเก็บได้ จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกหนังสือเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีหนังสือแจ้งเตือนผุ้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งข้อมูลผุ้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กรมที่ดินเพื่อระงับการทำนิติกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย เข้าสู่ขั้นตอนการบังคับภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3530

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3530

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **