ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม : 50350000-3456

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายเติมสุข เกื้อหนุน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรุกล้ำได้อย่างถาวร 2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 4. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำกระโดงสาธารณะ

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรุกล้ำได้อย่างถาวร 2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น 3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรุกล้ำได้อย่างถาวร 2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น 3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-02)

10.00

2/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กท.1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กท.1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กท.1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-23)

23.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา ลว 9 มี.ค.63 ฟังวิจารณ์ 9-12 มี.ค. 63รายงานขอจ้างและทำจัดประกาศ ลว.23 มี.ค 63 ขายแบบ 24 มี.ค.-7 เมษายน 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-02-24)

23.00

24/2/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการครั้งที่ 2 คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-23)

22.00

23/1/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ไม่มีผู้วิจารณ์ 2. รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารการประกวดราคาลว. 8 มค.63 ขายแบบชุดละ 1000 บาท ระหว่างวันที่ 2-22 มค.63 ยื่นข้อเสนอ 23 มค.63 พิมพิ์เอกสาร 24 มค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-12-23)

0.00

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 1. รายงานขอจ้างและจัดทำร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 1. กลุ่มงานโครงการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ 2. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :กรรมการกำหนดราคากลาง (นายเติมสุข) ลืมรหัสผ่านสำหรับการเข้าทำราคากลางในระบบ eGP (14 พ.ย.62) อยู่ระหว่างรอ Mail ตอบกลับจากกองคอมฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างทำราคากลาง/แบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำราคากลางรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เห็นชอบรายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้างเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พิจารณาผลการเสนอราคา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอค้ำประกันสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อนุมัติจ้างลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0862

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **