ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองวัดรวก : 50350000-3459

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชำนาญ เสมอใจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝน 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหนุน

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การปฏิบัติการเนื่องจากน้ำฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งลดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่ 2. การปฏิบัติการเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำหนุนสูงบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เป้าหมายของโครงการ

1. การป้องกันเนื่องจากน้ำฝน 2.เป้าหมายการป้องกันเนื่องจากน้ำหนุน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-04-27)

91.00

27/4/2563 :ขุดลอกคลองวัดรวก อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-03-23)

91.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-24)

90.00

24/2/2563 :ขุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : ขุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอน พิมพ์เอกสาร 15 มค.63 ซื้อแบบ 2 ราย 1. วุฒิกรณ์การช่าง 556,248.- 2. บจก.บุณณะประกาศิต 365,904 ต่ำกว่าราคากลาง 42.20 ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้เพื่อรายงาน ผอ.สืบสวนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ขุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ทบทวนราคากลาง 2. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : ขุดลอกคลองวัดรวก ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.1/63 ลว.21 พ.ย. 62 ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย. 62 ยืนข้อเสนอ 29 พ.ย. 62 พิมพิ์เอกสาร 2 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง/แบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำราคากลางรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เห็นชอบรายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หาตัวผู้รับจ้างเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:พิจารณาผลการเสนอราคา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขอค้ำประกันสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:อนุมัติจ้างลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0885

ตัวชี้วัด : ปี 2563 18. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 42.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.86

100 / 100
2
14.29

100 / 100
3
42.86

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **