ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช : 50350000-3460

สำนักงานเขตบางพลัด

64.48

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.48

นายชำนาญ เสมอใจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยกำหนดให้สำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองระบายน้ำสายหลักส่วนสำนักงานเขตฯรับผิดชอบการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองระบายน้ำสายรอง

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้เป็นไปตามแผนฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางพลัด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มีประสิทธิภากมากขึ้น 4. เพื่อขจัดปัญหาความเดือนดร้อนของประชาชนที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหลโดยจ้างเหมาขุดลอกดินเลน จำนวน 3 คลอง รวมความยาว 2,771 เมตร และโดยแรงงานของฝ่าย สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 44 คลอง รวมความยาวทั้งหมด 17,864 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.48 (2020-01-23)

64.48

23/1/2563 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชโดยแรงงานของหน่วยงาน ผลงานที่ทำได้ถึงปัจจุบันคือ 13,304 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.86 (2019-12-29)

38.86

29/12/2562 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.81 (2019-11-26)

26.81

26/11/2562 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช ณ วันที่ 1-15 พ.ย. 62 ประจำเดือน พ.ย.62 1. คลองที่ดูแล-เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน ผลงานทั้งหมด 5531 เมตร ร้อยละ 26.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.97 (2019-11-06)

11.97

2019-11-6 : จัดเก็บวัชพืชและขยะ เดือนตุลาคม ผลงานที่ได้ 2471 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนเก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมความยาว 2771 เมตร จำนวน 44 คลอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0862

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **