ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง : 50350000-3461

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชำนาญ เสมอใจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม 2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

50350300/50350300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

100.00

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลองตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมรณรงค์จัดเก็บวัชพืชขยะในคูคลองตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 :กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานเข้ารณรงค์ตักขยะในคูคลองในพื้นที่เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนที่วางไว้และเข้าร่วมกับประชาชนริมคลองจัดเก็บขยะในคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์เก็บขยะในคูคลองร่วมกับประชาชนที่อยู่ตามริมคลองบริเวณดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองอยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ทำหนังสือเชิญประชุมประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข (ทำหนังสือถึงประธานชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือเชิญประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนบริเวณริมคลองโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์และfacebook ของฝ่ายโยธา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินตามกิจกิจที่วางไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0862

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **