ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน : 50350000-3472

สำนักงานเขตบางพลัด

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวมนัสนันท์ สังข์ประสาท

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระป๋องสเปรย์ น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

50350600/50350600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง 2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่ เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี 2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี และเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถ๊ 74 วันที่ 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 79 วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 800 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก. รวม 1,980กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ ตามสถานที่ ดังนี้ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี 15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินสณ๊ 91 29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 800 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก. รวม 1,980กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองสวนพริก วันที 17 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนวัดภคินีนาถ วันที 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก. รวม 1,530กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดเพลง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ชุมชนมะพร้าวคู่ วันที 27 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดสิงห์ ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 82 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก. รวม 1,310 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0859

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.5300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.53

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **