ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน : 50350000-3472

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมนัสนันท์ สังข์ประสาท

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระป๋องสเปรย์ น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

50350600/50350600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง 2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่ เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี 2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี และเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ วันที่ 27 กันายายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 210 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,030 กก. - อื่น - กก. รวม 1,540 กก. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-21)

80.00

21/08/2563 : 2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 85 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-22)

75.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางพระครู วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-18)

60.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนคลองมะนาว วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 400 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 440 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,300 กก. - อื่น 10 กก. รวม 2,150 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองพระครู วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านปูน วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ชุมชนแสงทอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพนารี วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : .อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 เมษายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 12 เมษายน 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี วันที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนวัดคฤหบดี วันที่ 26 เมษายน 2563 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดวิมุตยาราม วันที่ 8 มีนาคม 2563 ชุมชนสวนปรก วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมชนสะพานไม้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 350 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 240 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 650 กก. รวม 1,240 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเติมสุข วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบางพลัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบวรมงคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 800 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก. รวม 1,980กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถ๊ 74 วันที่ 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 79 วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 800 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก. รวม 1,980กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ ตามสถานที่ ดังนี้ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี 15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินสณ๊ 91 29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 800 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก. รวม 1,980กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองสวนพริก วันที 17 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนวัดภคินีนาถ วันที 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก. รวม 1,530กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดเพลง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ชุมชนมะพร้าวคู่ วันที 27 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดสิงห์ ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 82 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก. รวม 1,310 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0859

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.53

100 / 100
2
5.30

100 / 100
3
8.99

100 / 100
4
10.17

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **