ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50350000-3475

สำนักงานเขตบางพลัด

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายทองพูล พรนิคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสำนักงานเขตบางพลัดจัดเก็บขยะได้ปริมาณเฉลี่ย 140-150 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะภาพรวมของกรุงเทพมหานครประมาณ 1 หมื่นตัน/วัน ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานเขตบางพลัด ได้มีการรณรงค์ให้ชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางพลัดลดและแยกมูลฝอย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนปุ๋ยหมักและเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

50350600/50350600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.1 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีก ๓.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย ๓.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

๔.๑ คุณภาพชีวิตของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ๔.๒ ส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยหมัก และนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.3 ปริมาณขยะเศษอาหารที่เก็บได้ต่อวันไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : ..ผลิตนำ้ขยะหอมได้ ผลิตได้ 1.60 ตัน และได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ซอย 79 โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ผลิตนำ้ขยะหอมได้ ผลิตได้ 1.60 ตัน และได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนแสงทอง โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลิตนำ้ขยะหอมได้ ผลิตได้ 1.68 ตัน และได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลิตนำ้ขยะหอมเนื่องจากเป็นโครงต่อเนื่องจึงสามารถผลิตได้เลย ผลิตได้ 4.8 ตัน โดยงบประมาณใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนคลองสวนพริก โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-04
สิ้นสุด :2019-10-04
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01
ขั้นตอน 3
:เปิดซอง/รับซอง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจัดซื้อ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-13
สิ้นสุด :2020-03-13
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผล บรรลุเป้าหมายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0858

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๒. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9.1470

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.15

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **