ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50350000-3475

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทองพูล พรนิคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสำนักงานเขตบางพลัดจัดเก็บขยะได้ปริมาณเฉลี่ย 140-150 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะภาพรวมของกรุงเทพมหานครประมาณ 1 หมื่นตัน/วัน ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานเขตบางพลัด ได้มีการรณรงค์ให้ชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางพลัดลดและแยกมูลฝอย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนปุ๋ยหมักและเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

50350600/50350600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีก 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. คุณภาพชีวิตของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 2. ส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยหมัก และนำไปเลี้ยงสัตว์ 3. ปริมาณขยะเศษอาหารที่เก็บได้ต่อวันไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ วันที่ 27 กันยายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญฯ 85 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอย 79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-22)

85.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.36 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัยคลองบางพระครู 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.6 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ตามชุมชน ดังนี้ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนศรีคลองมะนาว 28 กรกฎาคม 2563มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-21)

75.00

21/05/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.66 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศที่ชุมชนมัสยิดบางอ้อ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : .ในเดือนเมษายน 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.66 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ในชุมชนวัดเทพนารี ในวันที่ 14 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...:.ในเดือนมีนาคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 0.37 ตัน และในเดือนนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แพร่ระบาด จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยการแจกประกาศ ชุมชนบ้านปูน ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ดังนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.72 ตัน และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 :ในเดือนมกราคม 2563 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.66 ตัน และในวันที่ 11 มกราคม 2563 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : ในเดือนธันวาคม 2562 .ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.60 ตัน และในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนแสงทอง โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และได้ทำการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย - กากน้ำตาล(โมลาท) 28 แกลลอน 17,500บาท - N70 ขนาด 1 กก. จำนวน 60 กก. 6,000 บาท - หัวเชื้อEM จำนวน 150 ลิตร 12,000 บาท - กะละมังสแตนเลส จำนวน 2 ใบ 1,000 บาท - ไม้พาย จำนวน 2 อัน 300 บาท - ถังพลาสติกอย่างดีขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 12 ใบ 13,200 บาท รวม 50,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลิตน้ำขยะหอมได้ 1.68 ตัน และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ โดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : เนื่องจากเป็นโครงต่อเนื่องจึงสามารถผลิตผลิตน้ำขยะหอมได้ทันที โดยผลิตได้ 4.8 ตัน ซึ่งงบประมาณใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนคลองสวนพริก มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คนโดยให้ความรู้ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการแยกใบไม้เศษอาหารหมักปุ๋ย เคาะประตูบ้าน รณรงค์การลดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ ถังพลาสติก ,กากน้ำตาล,หัวเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-04 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-04 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เปิดซอง/รับซอง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจัดซื้อ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-13 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-13 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผล บรรลุเป้าหมายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0889

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๒. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
16.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **