ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50350000-3480

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุพัตรา โมริดา,น.ส.ศศิพิมล บุญราช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นการดำเนินการเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านและเป็นการพัฒนาระบบภุมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

50350200/50350200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-15)

95.00

15/9/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 6 จุด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-02)

90.00

2/9/2563 :ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบสิบบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7 จุด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-05)

80.00

5/8/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 11 จุด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-02)

75.00

2/7/2563 :ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 11 จุด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 จุด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-07)

65.00

7/5/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 จุด ครบถ้วนเรียยร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-03)

60.00

3/4/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 จุด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-04)

40.00

4/2/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 6 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-07)

30.00

7/1/2563 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 :ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบบ้านที่มีการขอออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน11 จุด ครบถ้วนเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 :อยู่ระหว่างรวบรวมขัอมูลและออกตรวจสอบอาคารที่ยื่นขอเลขรหัสประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาชนมายื่นคำร้องเพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน โดยมีเอกสารหลักฐานได้แก่ ใบอนุญาตปลูกสร้าง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ปลูกสร้างอาคารเพื่อออกเลขหมายประจำบ้าน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0872

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๔. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **