ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50350000-3481

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.วัฒนธาริณี ภัยชนะ โทร 6157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ประกอบกับหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 1803/156 ลงวันที่ 20 กุมภาพะนธ์ 2555 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มเติม ให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.

50350100/50350100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตบางพลัด มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัด

เป้าหมายของโครงการ

เบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-09)

90.00

9/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.เขตบางพลัดประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 15,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางพลัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 16,800 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.เขตบางพลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 17000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

2020-6-24 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร. เขตบางพลัด ประจำเดือน พฤาภาคม 2563 เป็นเงิน 17000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-24)

60.00

24/5/2563 :ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัดประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 18,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-10)

50.00

10/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. เขตบางพลัด ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 17,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 :ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร. เขตบางพลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 17,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.เขตบางพลัด ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 16,000 บาท เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.เขตบางพลัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 16,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.เขตบางพลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.เขตบางพลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 18,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกกันภัยฝ่ายพลเรือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนตุลาคม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนธันวาคม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-06 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-06 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนมกราคม
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนมีนาคม
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนเมษายน
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนมิถุนายน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00
ขั้นตอน 12
:นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนสิงหาคม
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนกันยายน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพเรือน ประจำเดือนตุลาคม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0888

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **