ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50350000-3486

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกันยากร คนเที่ยง , นางสาวสุภาวดี ตันนิติไพศาล 024346371

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตบางพลัดได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาการสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจำหน่ายอาหาร การประกอบ ปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ภาคสนามด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภค ได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งการรักษาสถานภาพของสถานที่ที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงสภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

50350400/50350400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ/ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารหรือผ่านการทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด 3. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางพลัดและสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

แหล่งจำหน่ายอาหารทุกรายในพื้นที่เขตบางพลัด ได้รับการตรวจสอบด้านกายภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 596 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 596 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 61 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 43 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 28 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 90 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 63 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 13 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 24 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 49 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 43 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 182 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 6,400 บาท เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นเงิน 925 บาท เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 10,780 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 423 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 423 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 33 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 17 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 14 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 7 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 58 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 9 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 22 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 7 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 30 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 210 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง -กิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอยู่ระหว่างการส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-06-26)

87.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 444 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 444 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 39 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 19 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 154 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 7 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 10 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 14 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 12 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 93 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-28)

85.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 687 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 687 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 51 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 36 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 70 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 67 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 267 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 18 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 16 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 34 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 36 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 92 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 3,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-27)

80.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 506 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 506 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 39 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 23 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 153 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 7 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 16 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 35 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 20 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 134 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเงิน 19,200 บาท เบิกจ่ายค่าตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 3,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-25)

75.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 652 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 652 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 47 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 47 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 71 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 86 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 126 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 28 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 25 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 35 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 35 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 152 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 3,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 316 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 316 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 24 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 18 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 33 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 21 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 101 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 8 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 6 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 8 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 13 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 84 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 9,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 481 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 481 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 52 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 48 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 24 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 14 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 88 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 21 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 23 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 22 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 26 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 163 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 23,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์สัมผัสอาหารทั้งหมด มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 498 ตัวอย่าง มีจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 498 ตัวอย่าง ไม่ผ่านทั้งหมด 0 ตัวอย่าง ดังรายละเอียด ดังนี้ 1.บอแรกซ์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 46 ตัวอย่าง 2.ฟอร์มาลีน ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 41 ตัวอย่าง 3.สารฟอกขาว ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 31 ตัวอย่าง 4.สารกันรา ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 24 ตัวอย่าง 5.ยาฆ่าแมลง ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 100 ตัวอย่าง 6.สีสังเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 26 ตัวอย่าง 7.สารโพลาร์ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 23 ตัวอย่าง 8.กรดแร่อิสระ ตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 20 ตัวอย่าง 9.ไอโอเดทตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 28 ตัวอย่าง 10.โคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจวิเคราะห์ผ่านทั้งหมด 159 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 0 ตัวอย่าง เบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ เป็นเงิน 2,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) -ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารทำการนอกเวลา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :/-ไม่มี-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-ไม่มี-/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานที่เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-25 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายและตามแผนปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ภาคสนามด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษและส่งตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางห้องปฏิบัติการ
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0864

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๗. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **