ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50350000-3495

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตร่วมกันทำงาน โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาทนโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเองได้

50350700/50350700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 2.เพื่อให้ครูมีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ 3.เพื่อให้ครูมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสอนที่เน้นการเรียนเป็นสำคัญ 4.เพื่อนำโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ด้านคุณภาพ 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ ทางการศึกษา ทั้ง 11 มาตรฐานและ 53 ตัวบ่งชี้ 2.ข้าราชการครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด มีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอน การวิเคราะห์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-24)

100.00

24/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-20)

80.00

20/11/2562 : ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อ "ปฏิรูปทั้งโรงเรียนผ่านการสอนแบบ Active Learning และการจัดชั้นเรียนเชิงบวก" ในวันที่ 28และ29 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 164 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-25)

50.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการเพื่อขอเงินประจำงวด และเพื่อใช้ประกอบการยืมเงินทดรองราชการ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 28และ29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลและประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3495

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3495

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0888

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **