ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย : 50350000-3511

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางมลฑา วันนู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการให้บริการ พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันมิให้ประชาชนและเยาวชนไปมั่วสุมยาเสพติด รวมทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้รับความสนุกสนานอีกด้วย สำนักงานเขตบางพลัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของข้าราชการ และประชาชนที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงและในพื้นที่ โดยพิจารณาว่า การเต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการในการ ออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนลานกีฬา

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีกิจกรรม สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการออกกำลังกายตามสมควรแก่วัย ได้รับความรู้และพัฒนาร่างกาย ให้แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับการผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒.๒ ได้มีนันทนาการได้พบปะสมาคม ร่วมสังสรรค์ ร่วมระดมสมอง แสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน ๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างเป็นระเบียบถูกวิธี ถูกขั้นตอน ถูกเทคนิค โดยจะมีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นองค์กร ในอันที่จะพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป ประมาณวันละ 4๐ คน จำนวน ๒4 ลาน คือ ๑. ลานหน้าสำนักงานเขตบางพลัด (แอโรบิค) 2. ชมรมสุขภาพดี อายุร้อยปี ชีวีเป็นสุข (ไทเก็ก) 3. ลานชุมชนพัฒนาซอย 85 4. ลานวัดดาวดึงษาราม 5. ลานชุมชนจรัญฯ 66/1 6. ลานโรงเรียนพณิชยการสยาม 7. ลานชุมชนแสงทอง (แอโรบิค) 8. ลานชุมชนแสงทอง (ไทเก็ก) 9.ลานโรงเรียนวัดบางพลัด10. ลานชุมชน วัดภคินีนาถ 11. ลานศูนย์บริการสาธารณสุข 31 12. ลานศาลเจ้าปุงเท่ากง 13. ลานหน้าห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส (ไทเก็ก) 14. ลานชมรมผู้สูงอายุชุมชนมะพร้าวคู่ 15. ลานโรงเรียนบางอ้อศึกษา16. ลานชมรมพัฒนาสุขภาพบวรมงคล 17. ลานวัดทอง 18. ลานชมรมรักษ์สุขภาพวัดรวก (แอโรบิค) 19. ลานวัดภาณุรังษี (ไทเก็ก) 20. ลานชมรมผู้สูงอายุจรัญฯ 75 21. ลานชมรมฟ้าใหม่คลองมะนาว (แอโรบิค) 22. ลานชมรมฟ้าใหม่คลองมะนาว (ไทเก็ก) 23. ลานห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (แอโรบิค) 24. ลานชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-22)

35.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉ 4 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-08)

35.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉ 4 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ( ฉ 4 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน วิทยากร เดือน ม.ค.,ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน วิทยากร เดือน พ.ย. ,ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดวิทยากรนำออกกำลังกายให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน วิทยากร เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-25)

12.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดวิทยากรนำออกกำลังกายให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดวิทยากรนำออกกำลังกายให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เดือน พ.ย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:55%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมแอโรบิคและไท้เก็ก
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3511

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3511

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0885

ตัวชี้วัด : ปี 2563 18. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 42.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.86

100 / 100
2
14.29

100 / 100
3
42.86

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **