ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50350000-3516

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชลิศา เนตรประไพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสภาวะโลกไร้พรมแดน ทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและกระแสเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่คนไทยยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตน พร้อมที่จะเปิดรับอารยธรรมใหม่ๆ โดยขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของตน การชื่นชมยินดีกับวัฒนธรรมใหม่ตามแบบชาวต่างชาติ ทำให้คนไทยขาดสำนึกของความเป็นไทย ขาดความภาคภูมิใจในค่านิยมไทยและที่สำคัญทำให้ขาดความเชื่อถือในภูมิปัญญาตามวิถีไทย เขตบางพลัดเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงจนถึงปัจจุบัน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมต่างๆจำนวนมาก ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันแสดง ถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมกรุงธนบุรี” สิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ควรรวบรวมไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อไป จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตลอดจนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนได้ และเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่นและภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนใน ท้องถิ่น ๒.๒ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองและตระหนักถึงคุณค่า ที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของภูมิปัญญาของคนในสังคม

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ส.ค.ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ส.ค. 63 และอยู่ระหว่างตั้งเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และให้ความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชม และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน มิ.ย.. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ /ปฏิบัติภารกิจพิเศษเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมาย และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-08)

45.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ /ปฏิบัติภารกิจพิเศษเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมาย และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ /ปฏิบัติภารกิจพิเศษเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมาย และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด และมอบหมายอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3516

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3516

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0888

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **